Loga UE
Zapytanie ofertowe nr 01/DRSO/FFW/2018 -Usługi szkoleniowe z zakresu uczestnictwa w procesie legislacyjnym (stanowienia prawa) – Prawo Na Wsi

Zapytanie ofertowe nr 01/DRSO/FFW/2018 -Usługi szkoleniowe z zakresu uczestnictwa w procesie legislacyjnym (stanowienia prawa)

Zapraszamy do składanie ofert na usługi szkoleniowe z zakresu uczestnictwa w procesie legislacyjnym (stanowienia prawa)

Termin składania ofert do dnia 15-03-2018 do 16:00
Dodano: 7.03.2018

Zapytanie ofertowe 02DRSOFFW2018

Załącznik nr 1 02DRSOFFW2018

Załącznik nr 2 02DRSOFFW2018

Załącznik nr 3 02DRSOFFW2018

Załącznik nr 4 02DRSOFFW2018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Usługi szkoleniowe dwudniowych szkoleń w wymiarze łącznie 12 godzin szkoleń lub wielokrotności dwudniowych szkoleń w wymiarze łącznie 12 h dla uczestników Projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00
2) W skład usług szkoleniowych wchodzi:
a) przygotowanie szczegółowego programu szkoleniowego w oparciu o wytyczne zamawiającego stanowiące załącznik nr 3.
b) przygotowanie materiałów dla uczestników, składających się z broszury podsumowującej najważniejsze informacje, które zostaną przekazane na szkoleniu.
c) Przeprowadzenie szkolenia w trakcie 2 (dwóch) dni szkoleniowych w łącznym wymiarze 12 h lub wielokrotności 2 (dwóch) dni szkoleniowych w łącznym wymiarze 12 h z zakresu możliwości uczestnictwa organizacji wiejskich i organizacji z małych miast w procesie stanowienia prawa w oparciu o wytyczne zamawiającego stanowiące załącznik nr 3, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3) Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza osoby fizyczne oraz podmioty zatrudniające na podstawie umowy o pracę specjalistów; w takim przypadku Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń. Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcja lub składania ofert w których Wykonawca posługuje się podwykonawcami.
4) Koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi szkoleniowej ponosi Wykonawca, Zamawiający pokrywa jedynie koszy noclegu i wyżywienia Wykonawcy.
5) Po wyborze Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w kwestii dopracowania ostatecznego programu szkolenia (uzgadnianie szczegółów i metodologii).

 

Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:
Pani Aleksandra Strejmer, tel. 22 450 98 72, adres e-mail: astrejmer@cofund.org.pl