Loga UE
Zapytanie ofertowe nr 2/FAOW/KPRM/2018 na usługodawców (trenerów), którzy przeprowadzą trzydniowe szkolenia w wymiarze łącznie 18 godzin szkoleń lub wielokrotności trzydniowych szkoleń w wymiarze łącznie 18 h dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa – moduł II” – Prawo Na Wsi

Zapytanie ofertowe nr 2/FAOW/KPRM/2018 na usługodawców (trenerów), którzy przeprowadzą trzydniowe szkolenia w wymiarze łącznie 18 godzin szkoleń lub wielokrotności trzydniowych szkoleń w wymiarze łącznie 18 h dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa – moduł II”

 

baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/8916

Data: 10 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FAOW/KPRM/2018
Usługi szkoleniowe z zakresu uczestnictwa w procesie legislacyjnym (stanowienia prawa)
FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z
uwzględnieniem poniższych wymagań:
Opis przedmiotu zamówienia/ zakres usługi:
1)Usługi szkoleniowe trzydniowych szkoleń w wymiarze łącznie 18 godzin szkoleń lub wielokrotności
trzydniowych szkoleń w wymiarze łącznie 18 h dla uczestników Projektu „Organizacje wiejskie w
procesie stanowienia prawa – Moduł II”(dwudniowe) oraz jednodniowe szkolenie specjalistyczne;
umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00
2) W skład usług szkoleniowych wchodzi:
a) przygotowanie szczegółowego programu szkoleniowego w oparciu o wytyczne zamawiającego
stanowiące załącznik nr 3.
b) przygotowanie materiałów dla uczestników, składających się z broszury podsumowującej
najważniejsze informacje, które zostaną przekazane na szkoleniu.
c) Przeprowadzenie szkolenia w trakcie 3 (trzech) dni szkoleniowych w łącznym wymiarze 18 h lub
wielokrotności 3 (trzech) dni szkoleniowych w łącznym wymiarze 18 h z zakresu możliwości
uczestnictwa organizacji wiejskich i organizacji z małych miast w procesie stanowienia prawa w
oparciu o wytyczne zamawiającego stanowiące załącznik nr 3, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3) Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza osoby fizyczne, osoby prowadzące własną
działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników; w takim przypadku Wykonawca wskazuje
konkretnego pracownika Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń. Nie dopuszcza się składania ofert
przez konsorcja lub składania ofert w których Wykonawca posługuje się podwykonawcami.
4) Koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi
szkoleniowej ponosi Wykonawca, Zamawiający pokrywa jedynie koszy noclegu i wyżywienia
Wykonawcy

5) Po wyborze Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w kwestii
dopracowania ostatecznego programu szkolenia (uzgadnianie szczegółów i metodologii).
6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. na pojedyncze terminy).
II. Kod/y i nazwa CPV:
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, kod CPV: 80000000-4
III. Źródło finansowania:
Projekt „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.
Nr umowy o dofinansowanie POWR.02.16.00-00-0047/16-00
IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejsce
Usługi szkoleniowe świadczone będą w salach szkoleniowych zlokalizowanych w wielu
województwach w Polsce. Dokładne miejsca wykonania usług oraz ich termin zostaną określone
przez Zamawiającego w umowie z wybranym/i wykonawcą/wykonawcami. Miejsce wykonania
szkoleń jest uzależnione od miejsca i terminu dostępności sal szkoleniowych, których wynajęcie
stanowi przedmiot innego zapytania.
Termin
Usługi trenerskie (szkoleniowe) świadczone będą w okresie od 4 października do 5 grudnia 2018 roku
zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2. Termin wykonania szkoleń jest uzależniony
od miejsca i terminu dostępności sal szkoleniowych, których wynajęcie stanowi przedmiot innego
zapytania.
V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):
Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki (tj.
dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość tematyki będącej przedmiotem zamówienia potwierdzonej poprzez posiadanie
minimum rocznego doświadczenia zawodowego związanego z udziałem podmiotów
instytucjonalnych i/lub formalnych i nieformalnych inicjatyw obywateli procesie stanowienia prawa
(prowadzeniu konsultacji, przygotowywaniu opinii, pracy w instytucji ustawodawczej, itp.) w formie
referencji, kopii umów etc.
3. Doświadczenie we współpracy z organizacjami wiejskimi lub na ich rzecz i/lub z organizacjami z
małych miast lub na ich rzecz.
4. Zrealizowanie w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 100
godzin szkoleń w zakresie wskazanym w pkt. 2 powyżej.
VI. Kryteria oceny ofert:

Ad.1 Cena – 50%
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie w
kwotach brutto i netto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez
Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
———————————- x liczba możliwych do uzyskania punktów = liczba punktów
Cena oferty badanej
Ad. 2 Doświadczenie zawodowe w obszarze zapytania ofertowego (oświadczenie)
Od 1 do 2 lat – 5 pkt.
Od 2 do 3 lat – 10 pkt.
Od 3 do 5 lat – 15 pkt.
Powyżej 5 lat – 20 pkt.
Ad. 3 Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/doradztwa z tematyki objętej zapytaniem
(Oświadczenie)
Od 100 do 200 – 5 pkt.
Od 201 do 300 – 10 pkt.
Od 301 do 400 – 15 pkt.
Od 401 do 500 – 20 pkt.
Powyżej 501 – 25 pkt
Ad. 4 Posiadanie certyfikatu trenerskiego
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

VII. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 oraz 1a do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie
trwania umowy.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku,
niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
• Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1
• Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia
• Oświadczenia dotyczące ad.2 i ad.3 – Zamawiający ma prawo wezwać do pokazania dokumentów
potwierdzających
IX. Osoba z FAOW uprawniona do kontaktu:
Pani Julika Tatur, tel. 22 826 28 84, e-mail: sekretariat@faow.org.pl
X. Ofertę należy przekazać w terminie do:
19 września 2018 r. do końca dnia
XI. Ofertę należy:
przesłać e-mailem na adres e-mail: sekretariat@faow.org.pl
– decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
XII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie.
XIII. Inne postanowienia
1) Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.
2) Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do
zawarcia umowy.
3) Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania
przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie
możliwość nie dokonania wyboru.
5) Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została
wybrana.

6) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania
umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta
była następna w kolejności.
7) Od dokonanego wyboru nie przysługuje odwołanie.
8) Zamawiający dopuszcza zmiany – wprowadzenie zmian w umowie przypadkach wskazanych w
Załączniku nr 4. Stosownie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 nie przewidziane w niniejszym zapytaniu ofertowym zmiany dot. umowy
nie będą rozpatrywane.
XIV. Załączniki
Załącznik nr 1 oraz 1a – Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Harmonogram szkoleń
Załącznik nr 3 – Program szkolenia – wytyczne
Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy

Zapytanie ofertowe

Tabela doświadczenie CV