Loga UE
Zapytanie ofertowe nr 1/FAOW/KPRM/2018 usługa organizacji 16 (szesnastu) trzydniowych szkoleń dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” (Moduł II ) – Prawo Na Wsi

Zapytanie ofertowe nr 1/FAOW/KPRM/2018 usługa organizacji 16 (szesnastu) trzydniowych szkoleń dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” (Moduł II )

baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/8821

Data: 10 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/FAOW/KPRM/2018 Usługi szkoleniowe z zakresu uczestnictwa w procesie legislacyjnym (stanowienia prawa) FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia/ zakres usługi:

1) Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 16 (szesnastu) trzydniowych szkoleń dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” (Moduł II i jednodniowe szkolenia praktyczne), która świadczona będzie w okresie od października do grudnia 2018 roku w całej Polsce zgodnie z podaną listą miejscowości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pojedyncze lokalizacje.

2) W skład usługi wchodzą:
a. Usługa hotelowa w hotelu o standardzie min. dwugwiazdkowym podczas 16 (szesnastu) trzydniowych spotkań – szkoleń organizowanych dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” (dalej: spotkania lub spotkanie), każdorazowo 2 noclegi dla 20 do 30 osób w pokojach dwuosobowych lub jednoosobowych/dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania. Obiekt musi posiadać: pełen węzeł sanitarny, bezpłatny bezprzewodowy Internet i salę konferencyjną. Obiekt powinien być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
b. Usługa wyżywienia oraz zapewnienia poczęstunku w trakcie „przerw kawowych” w trakcie 16 (szesnastu) trzydniowych spotkań. Usługa obejmuje każdorazowo zapewnienie trzech obiadów, dwóch kolacji i dwóch śniadań dla 20 do 30 osób.

W skład zestawu obiadowego wchodzić będzie: zupa, drugie danie, deser, napoje;

W ofercie powinno znajdować się danie wegetariańskie.

Obiad może mieć formę bufetu szwedzkiego.
W skład zestawu kolacyjnego wchodzić będzie: danie główne, sałatki, napoje.

Oferta potrawpowinna zawierać dania wegetariańskie. Kolacja może mieć formę bufetu szwedzkiego.
Śniadanie może mieć formę bufetu szwedzkiego.
Do oferty należy dołączyć jedno przykładowe menu dla każdego z posiłków na dany dzień.
Przerwy kawowe podczas każdego z 16 spotkań: dwie przerwy kawowe pierwszego dnia
spotkania, dwie przerwy kawowe drugiego dnia spotkania oraz 1 przerwa kawowa trzeciego
dnia spotkania dla 20 osób obejmująca: kawa, herbata, napoje (min. woda oraz soki
owocowe), ciastka, owoce sezonowe.

c. Wynajęcie sali konferencyjnej: 1 sala konferencyjna dla 20 do 30 osób dla każdego z trzech
dni warsztatowych.
Wymagania wobec sali konferencyjnej: sala dla min. 20 osób, widna (światło dzienne),
możliwość ustawienia teatralnego lub stołów do pracy w małych grupach zadaniowych;
wyposażenie sali w min. 1 komputer, 1 ekran, 1 rzutnik, 1 flipchart (z papierem i flamastrami
kolorowymi).

II. Kod/y i nazwa CPV:
Kod CPV: 55000000-0
Nazwa kodu CPV: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
III. Źródło finansowania:
Projekt „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.
Nr umowy o dofinansowanie POWR.02.16.00-00-0047/16-00
IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejsce:
Obiekt (hotel) powinien znajdować się w miejscowości posiadającej dojazd środkami
komunikacji publicznej PKP, PKS, bus. W innym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany
do zapewnienia transportu uczestników z dworca PKS lub PKP na miejsce spotkania/noclegu.
Usługi realizowane będą na terenie całego kraju zgodnie z wykazem :

1. województwo dolnośląskie, Milicz
2. województwo dolnośląskie, Dobroszyce – 1 spotkanie
3. województwo kujawsko-pomorskie, Brzoza – 1 spotkanie
4. województwo lubelskie, Kazimierz Dolny nad Wisłą – 1 spotkanie
5. województwo małopolskie, Krynica Zdrój – 1 spotkanie
6. województwo mazowieckie, Warszawa – 1 spotkania
7. województwo podkarpackie, Rzeszów – 1 spotkania
8. województwo pomorskie, Bolszewo – 1 spotkanie
9. Województwo pomorskie, Łeba – 1 spotkanie
10. Województwo pomorskie, Charzykowy – 1 spotkanie
11. województwo świętokrzyskie, Starachowice – 1 spotkanie
12. województwo warmińsko-mazurskie, Mikołajki – 1 spotkania
13. województwo warmińsko-mazurskie, Wilkasy – 1 spotkanie
14. województwo wielkopolskie, Poznań – 1 spotkanie
15. województwo wielkopolskie, Kobylnica – 1 spotkanie
16. województwo zachodniopomorskie, Darłówko lub Sarbinowo – 1 spotkanie
Termin:
Usługi świadczone będą w okresie od 04 października 2018 do 05 grudnia 2018 roku zgodnie
z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2.
Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki :
5.Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o wszystkie kryteria oceny ofert. Oferty będą oceniane
indywidualnie w stosunku do pojedynczych lokalizacji, według poniższych kryteriów:

2. Sposób przygotowania oferty:
6.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pojedyncze lokalizacje w województwie
wskazane w pkt 4.3.
6.2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
6.3. Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie
trwania umowy.
6.4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
6.5. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku,
niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
6.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
3. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. Oferta cenowa na formularzu ofertowym wraz z kalkulacją/kosztorysem średnio dla jednego
szkolenia oraz oświadczeniem o braku powiązań – załącznik nr 1
2. Przykładowe menu zawierające propozycję śniadania, obiadu i kolacji
3. Oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – jeśli dotyczy.
4. Oświadczenie o byciu podmiotem ekonomii społecznej – jeśli dotyczy.
5. Inne informacje mające wpływ na ocenę Oferty – opis usytuowania obiektu, dojazdu, warunki
anulacji miejsc noclegowych, opis standardu hotelu w tym informacje dot. dostępu do Internetu
itp.
6. Osoba z FAOW uprawniona do kontaktu:
Pani Ika Tatur, tel. 22 826 28 84, e-mail: sekretariat@faow.org.pl
7. Ofertę należy przekazać w terminie do:
17 września 2018 r. do końca dnia
8. Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@faow.org.pl – decyduje data
wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
9. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie.

10. Inne postanowienia
1. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.
2. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania FAOW do zawarcia umowy.
3. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania
przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie
możliwość nie dokonania wyboru.
5. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została
wybrana.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do
podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z
oferentem, którego oferta była następna w kolejności
7. Od dokonanego wyboru nie przysługuje odwołanie.
8. Zamawiający dopuszcza zmiany – wprowadzenie zmian w umowie przypadkach wskazanych
w Załączniku nr 3. Stosownie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie przewidziane w niniejszym
zapytaniu ofertowym zmiany dot. umowy nie będą rozpatrywane.
11. Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór oferty (formularz)
Załącznik nr 2 – Harmonogram szkoleń
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia Umowy
Załącznik nr 4 – oświadczenie

Zapytanie ofertowe