Loga UE
Szkolenia podstawowe – Prawo Na Wsi

Szkolenia podstawowe

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.

W module pierwszym uczestnicy dowiadują się, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie. W module drugim szkoleń podstawowych pracując na konkretnych przykładach, przedstawiciele organizacji będą poszerzali swoją wiedzę w obszarach prawa najważniejszych dla ich organizacji i społeczności, w których działają.

Uczestnicy szkoleń podstawowych (moduł 1: dwudniowe szkolenie w miesiącach czerwiec-lipiec, zgodnie z harmonogramem; moduł 2: dwudniowe szkolenie w miesiącach październik-grudzień) po ich zakończeniu wezmą udział w kolejnych działaniach rozwijających ich kompetencje, które odbędą się w I i II kwartale 2019r:

– szkoleniach praktycznych

– szkoleniach specjalistycznych

– webinariach

– szkoleniach dla trenerów.

Szkolenia mają charakter praktyczny. Poza niezbędną wiedzą teoretyczną uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności wystąpień publicznych, formułowania poglądów, poznają konkretne narzędzia pozwalające na udział w procesie stanowienia prawa. Projekt zakłada uczenie się przez doświadczenie.

Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

·        województwo małopolskie, 16-17.04.2018r., Hotel Renesans, ul. Zdrojowa 6, 33-380 Krynica Zdrój
·        województwo wielkopolskie, 19-20.04.2018r., Hotel Gromada, ul. Babimojska 7, 60-161 Poznań
·        województwo śląskie, 23-24.04.2018r., Hotel Jaskółka, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń
·        województwo łódzkie, 26-27.04.2018r., Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Inwest, ul. Klonowa 14, 97-213 Smardzewice
·        województwo zachodniopomorskie, 07-08.05.2018r., Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłówko Wschodnie
·        województwo pomorskie, 10-11.05.2018r., Hotel Victoria, ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo
·        województwo warmińsko-mazurskie, 14-15.05.2018r., Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, 11-730 Mikołajki
·        województwo lubelskie, 17-18.05.2018r., Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin
·        województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Hotel Brzoza, ul. Bydgoska 34, 86-061 Brzoza
·        województwo mazowieckie, 24-25.05.2018r., Hotel Fort, ul. ModIińska 310/312, 03-152 Warszawa
·        województwo dolnosląskie, 04-05.06.2018r., Hotel Libero, ul. Kościuszki 2, 56-300 Milicz
·        województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Hotel Mieszko, ul. Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400 Gorzów WielkopoIski
·        województwo podkarpackie, 11-12.06.2018r., Hotel Hetman, ul. Langiewicza 29b, 35-085 Rzeszów
·        województwo wielkopolskie, 14-15.06.2018r., Hotel Ossowski, ul. Dąbrówki 1, 62-006 Kobylnica
·        województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r., Hotel Tajty, ul. Przemysłowa 17, 11-500 Wilkasy
·        województwo opolskie, 21-22.06.2018r., Hotel Zamkowy Młyn, ul. Młyńska 3, 47-300 Krapkowice
·        województwo świętokrzyskie, 25-26.06.2018r., Hotel Senator, ul. Bankowa 7, 27-200 Starachowice
·        województwo lubelskie, 28-29.06, .2018r. Hotel Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny nad Wisłą
·        województwo mazowieckie, 02-03.07.2018r., Hotel Mazovia, ul. Paderewskiego 1c, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
·        województwo podlaskie, 05-06.07.2018r., Hotel Leśny, al. Jana Pawła II 77, 15-703 Białystok

Uczestnikiem szkoleń może być każdy, kto chce mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość, kto chce zmieniać prawo, kto działa w organizacji wiejskiej lub w organizacji wspierającej obszary wiejskie lub organizacji parasolowej. Dla utrzymania trwałości projektu zachęcamy do rejestracji 2 przedstawicieli każdej organizacji, która chce mieć wpływ na kształt prawa.

Żeby wziąć udział w szkoleniach, należy zarejestrować się wypełniając formularz, który dostępny jest na stronie projektu:  http://prawonawsi.pl/rekrutacja/. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dla utrzymania trwałości projektu zachęcamy do rejestracji 2 przedstawicieli każdej organizacji, która chce mieć wpływ na kształt prawa.

Uczestnik szkoleń przystępując do projektu bierze udział w szkoleniach podstawowych (moduł 1: dwudniowe szkolenie w miesiącach czerwiec-lipiec, zgodnie z harmonogramem; moduł 2: dwudniowe szkolenie w miesiącach październik-grudzień), jednodniowym szkoleniu praktycznym, szkoleniach specjalistycznych i webinariach. Najbardziej zaangażowani uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu dla trenerów organizacji wiejskich, które pozwoli im prowadzić podobne szkolenia po zakończeniu realizacji projektu.

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony 1) nocleg 2) wyżywienie, oraz 3) materiały szkoleniowe, dojazd pokrywają we własnym zakresie.

W module pierwszym szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze dla organizacji wiejskich obszary prawa oraz narzędzia pozwalające na aktywny udział w procesie stanowienia prawa. Tematyka modułu pierwszego jest bazą dla kolejnych szkoleń zaplanowanych w projekcie. Zagadnienia przedstawione w I module będą praktycznie sprawdzane w ramach pracy domowej oraz pogłębiane w module drugim.

Założenia warsztatu:

 • sposób prowadzenia warsztatu – dyskusja nad postawionymi przez grupę zagadnieniami,
 • uniwersalność wiedzy rozumiana jako możliwość zastosowania na poziomie lokalnym,
 • podniesienie motywacji uczestników do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności, zwiększenie poczucia wpływu na kształt lokalnej polityki/ lokalnego prawa,
 • nauka współdziałania na różnych szczeblach a nie konfrontacji,
 • ze względu na ograniczony czas trwania modułów, max. koncentracja i wykorzystanie czasu zajęć do ćwiczeń praktycznych – prezentacje merytoryczne bardzo konkretne tylko w zakresie wspierającym przebieg procesu szkolenia, praca na przykładach – dobre praktyki,
 • aktywne metody pracy – metoda warsztatowa, mapy mentalne, dobre praktyki, burza mózgów, grywalizacja, metaplan, symulacja posiedzenia komisji, grupy robocze, grupy na fb w okresie między spotkaniami, dyskusja moderowana.

Tematyka szkolenia:

 1. Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.
  1. Co to jest prawo?
  2. Źródła prawa w Polsce
  3. Kto jest podmiotem prawa?
  4. Kompetencje poszczególnych organów prawodawczych (ustawo- i uchwałodawczych), tj. Sejmu/ Senatu/ Rad wojewódzkich/ Rad gmin/ Rad powiatów – na co obywatel ma wpływ?
  5. Finansowe skutki tworzenia prawa – na poziomie gminy i na poziomie organizacji

 

 1. Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego
  1. inicjatywa ustawodawcza
  2. prace w Sejmie
  3. rola Senatu
  4. rola Prezydenta RP
  5. publikacja i wejście w życie ustawy

 

 1. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.
  1. KRAJOWE: konsultacje społeczne; organizacje parasolowe, rady (np. Rada DPP), zespoły robocze, praca w komisjach i podkomisjach, inicjatywa ustawodawcza, petycja, skarga, wniosek, wysłuchanie publiczne, lobbing, skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego
  2. LOKALNE I REGIONALNE: konsultacje społeczne (na różnych etapach podejmowania decyzji), konsultacje z NGO, radami DPP, budżet obywatelski, rady, komisje, zespoły robocze, inicjatywa uchwałodawcza, udział w posiedzeniach rad gmin i ich komisjach, petycja, skarga, wniosek skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego, debata o raporcie o stanie gminy, inicjatywa lokalna
  3. Narzędzia tradycyjne i online do wypracowania i uzgadniania stanowisk ankiety i ankiety on-line, grupy focusowe, grupy dyskusyjne, opinie eksperckie/ konsultanckie, mediacje, spotkania poszukujące, spotkania uzgodnieniowe, monitoring, platformy do konsultacji.

Ze względu na objęcie szkoleniami organizacji z całego kraju, w trakcie modułu I zbierane będą potrzeby uczestników w zakresie konkretnych obszarów prawa, aby móc na II moduł zaprosić ekspertów z poszczególnych dziedzin i dobrze dopasować zakres tego modułu do oczekiwań uczestników.

Zamknięciem I modułu szkoleń jest przygotowanie pracy domowej dla uczestników, np.

 1. Jak napisać pismo – elementy praktyczne, jak pisać i czytać pisma oraz akty prawne; elementy praktyczne (to może być na bazie pisma sformułowanego przez „urząd”, aby uczestnik podjął się napisania właściwie sformułowanego pisma, zgodnego z instrukcją kancelaryjną. Także aby zrozumiał, jak czytać pisma i akty prawne. Zadanie ma nauczyć również umiejętności zadawania pytań.
 2. Arkusz zapytań z tematyką otwartą, przykład lokalny i zbadanie możliwości konsultacji lub wykorzystania innych narzędzi. Praca powinna być na tyle wcześniej przesłana, aby w II module można było omówić opisane przykłady z udziałem odpowiednich ekspertów. Eksperci mogliby m.in. zweryfikować stan prawny w danej gminie. Zbiór przykładów byłby przydatny do zestawu dobrych praktyk, które byłyby efektem projektu; mogłyby też służyć wsparciem przy szkoleniach dla trenerów.
 3. Opracowanie propozycji zmian wybranych zapisów i/lub przeprowadzanie spotkania lokalnego w temacie zmian, itp.
 4. Przegląd wybranych zagadnień na poziomie lokalnym/ w danej gminie/ przy wykorzystaniu Internetu, np. program współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy jest regulamin konsultacji? jak funkcjonuje fundusz sołecki? czy jest inicjatywa lokalna lub budżet partycypacyjny? jakie są konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane przez gminę? w jaki sposób można wziąć w nich udział? jak mieć wpływ na lokalne polityki? identyfikacja problemów na podstawie przeglądu wybranych zagadnień dot. stanowienia prawa w gminie oraz zaproponowanie zmian i przygotowanie wystąpienia do gminy.

Oczekiwane rezultaty

Pierwszy moduł jest wprowadzeniem do dalszych szkoleń. Na tym etapie uczestnicy powinni:

 1. Znać ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktorów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa.
 2. Znać mechanizmy udziału w procesie stanowienia prawa na różnych szczeblach.
 3. Znać finansowe skutki stanowienia prawa.
 4. Znać ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktorów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa.
 5. Znać procedury stanowienia prawa
 6. Znać mapę systemu prawnego.
 7. Znać i potrafić stosować narzędzia stanowienia prawa.
 8. Znać proces lobbingu.
 9. Mieć poczucie sprawczości.
 10. Umieć korzystać z narzędzi i portali internetowych, np. umieć znaleźć obowiązujący akt prawny oraz projekty aktów prawnych dotyczących interesów organizacji.