Loga UE
Szkolenia podstawowe – Prawo Na Wsi

Szkolenia podstawowe

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.

W module pierwszym uczestnicy dowiadują się, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie. W module drugim szkoleń podstawowych pracując na konkretnych przykładach, przedstawiciele organizacji będą poszerzali swoją wiedzę w obszarach prawa najważniejszych dla ich organizacji i społeczności, w których działają.

Uczestnicy szkoleń podstawowych (moduł 1: dwudniowe szkolenie w miesiącach czerwiec-lipiec, zgodnie z harmonogramem; moduł 2: dwudniowe szkolenie w miesiącach październik-grudzień) po ich zakończeniu wezmą udział w kolejnych działaniach rozwijających ich kompetencje, które odbędą się w I i II kwartale 2019r:

– szkoleniach praktycznych

– szkoleniach specjalistycznych

– webinariach

– szkoleniach dla trenerów.

Szkolenia mają charakter praktyczny. Poza niezbędną wiedzą teoretyczną uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności wystąpień publicznych, formułowania poglądów, poznają konkretne narzędzia pozwalające na udział w procesie stanowienia prawa. Projekt zakłada uczenie się przez doświadczenie.

Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

·        województwo małopolskie, 16-17.04.2018r., Hotel Renesans, ul. Zdrojowa 6, 33-380 Krynica Zdrój
·        województwo wielkopolskie, 19-20.04.2018r., Hotel Gromada, ul. Babimojska 7, 60-161 Poznań
·        województwo śląskie, 23-24.04.2018r., Hotel Jaskółka, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń
·        województwo łódzkie, 26-27.04.2018r., Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Inwest, ul. Klonowa 14, 97-213 Smardzewice
·        województwo zachodniopomorskie, 07-08.05.2018r., Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłówko Wschodnie
·        województwo pomorskie, 10-11.05.2018r., Hotel Victoria, ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo
·        województwo warmińsko-mazurskie, 14-15.05.2018r., Hotel Amax, Al. Spacerowa 7, 11-730 Mikołajki
·        województwo lubelskie, 17-18.05.2018r., Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin
·        województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Hotel Brzoza, ul. Bydgoska 34, 86-061 Brzoza
·        województwo mazowieckie, 24-25.05.2018r., Hotel Fort, ul. ModIińska 310/312, 03-152 Warszawa
·        województwo dolnosląskie, 04-05.06.2018r., Hotel Libero, ul. Kościuszki 2, 56-300 Milicz
·        województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Hotel Mieszko, ul. Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400 Gorzów WielkopoIski
·        województwo podkarpackie, 11-12.06.2018r., Hotel Hetman, ul. Langiewicza 29b, 35-085 Rzeszów
·        województwo wielkopolskie, 14-15.06.2018r., Hotel Ossowski, ul. Dąbrówki 1, 62-006 Kobylnica
·        województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r., Hotel Tajty, ul. Przemysłowa 17, 11-500 Wilkasy
·        województwo opolskie, 21-22.06.2018r., Hotel Zamkowy Młyn, ul. Młyńska 3, 47-300 Krapkowice
·        województwo świętokrzyskie, 25-26.06.2018r., Hotel Senator, ul. Bankowa 7, 27-200 Starachowice
·        województwo lubelskie, 28-29.06, .2018r. Hotel Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny nad Wisłą
·        województwo mazowieckie, 02-03.07.2018r., Hotel Mazovia, ul. Paderewskiego 1c, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
·        województwo podlaskie, 05-06.07.2018r., Hotel Leśny, al. Jana Pawła II 77, 15-703 Białystok

Uczestnikiem szkoleń może być każdy, kto chce mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość, kto chce zmieniać prawo, kto działa w organizacji wiejskiej lub w organizacji wspierającej obszary wiejskie lub organizacji parasolowej. Dla utrzymania trwałości projektu zachęcamy do rejestracji 2 przedstawicieli każdej organizacji, która chce mieć wpływ na kształt prawa.

Żeby wziąć udział w szkoleniach, należy zarejestrować się wypełniając formularz, który dostępny jest na stronie projektu:  http://prawonawsi.pl/rekrutacja/. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dla utrzymania trwałości projektu zachęcamy do rejestracji 2 przedstawicieli każdej organizacji, która chce mieć wpływ na kształt prawa.

Uczestnik szkoleń przystępując do projektu bierze udział w szkoleniach podstawowych (moduł 1: dwudniowe szkolenie w miesiącach czerwiec-lipiec, zgodnie z harmonogramem; moduł 2: dwudniowe szkolenie w miesiącach październik-grudzień), jednodniowym szkoleniu praktycznym, szkoleniach specjalistycznych i webinariach. Najbardziej zaangażowani uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu dla trenerów organizacji wiejskich, które pozwoli im prowadzić podobne szkolenia po zakończeniu realizacji projektu.

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony 1) nocleg 2) wyżywienie, oraz 3) materiały szkoleniowe, dojazd pokrywają we własnym zakresie.

W module pierwszym szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze dla organizacji wiejskich obszary prawa oraz narzędzia pozwalające na aktywny udział w procesie stanowienia prawa. Tematyka modułu pierwszego jest bazą dla kolejnych szkoleń zaplanowanych w projekcie. Zagadnienia przedstawione w I module będą praktycznie sprawdzane w ramach pracy domowej oraz pogłębiane w module drugim.

Założenia warsztatu:

 • sposób prowadzenia warsztatu – dyskusja nad postawionymi przez grupę zagadnieniami,
 • uniwersalność wiedzy rozumiana jako możliwość zastosowania na poziomie lokalnym,
 • podniesienie motywacji uczestników do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności, zwiększenie poczucia wpływu na kształt lokalnej polityki/ lokalnego prawa,
 • nauka współdziałania na różnych szczeblach a nie konfrontacji,
 • ze względu na ograniczony czas trwania modułów, max. koncentracja i wykorzystanie czasu zajęć do ćwiczeń praktycznych – prezentacje merytoryczne bardzo konkretne tylko w zakresie wspierającym przebieg procesu szkolenia, praca na przykładach – dobre praktyki,
 • aktywne metody pracy – metoda warsztatowa, mapy mentalne, dobre praktyki, burza mózgów, grywalizacja, metaplan, symulacja posiedzenia komisji, grupy robocze, grupy na fb w okresie między spotkaniami, dyskusja moderowana.

Tematyka szkolenia:

 1. Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.
  1. Co to jest prawo?
  2. Źródła prawa w Polsce
  3. Kto jest podmiotem prawa?
  4. Kompetencje poszczególnych organów prawodawczych (ustawo- i uchwałodawczych), tj. Sejmu/ Senatu/ Rad wojewódzkich/ Rad gmin/ Rad powiatów – na co obywatel ma wpływ?
  5. Finansowe skutki tworzenia prawa – na poziomie gminy i na poziomie organizacji

 

 1. Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego
  1. inicjatywa ustawodawcza
  2. prace w Sejmie
  3. rola Senatu
  4. rola Prezydenta RP
  5. publikacja i wejście w życie ustawy

 

 1. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.
  1. KRAJOWE: konsultacje społeczne; organizacje parasolowe, rady (np. Rada DPP), zespoły robocze, praca w komisjach i podkomisjach, inicjatywa ustawodawcza, petycja, skarga, wniosek, wysłuchanie publiczne, lobbing, skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego
  2. LOKALNE I REGIONALNE: konsultacje społeczne (na różnych etapach podejmowania decyzji), konsultacje z NGO, radami DPP, budżet obywatelski, rady, komisje, zespoły robocze, inicjatywa uchwałodawcza, udział w posiedzeniach rad gmin i ich komisjach, petycja, skarga, wniosek skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego, debata o raporcie o stanie gminy, inicjatywa lokalna
  3. Narzędzia tradycyjne i online do wypracowania i uzgadniania stanowisk ankiety i ankiety on-line, grupy focusowe, grupy dyskusyjne, opinie eksperckie/ konsultanckie, mediacje, spotkania poszukujące, spotkania uzgodnieniowe, monitoring, platformy do konsultacji.

Ze względu na objęcie szkoleniami organizacji z całego kraju, w trakcie modułu I zbierane będą potrzeby uczestników w zakresie konkretnych obszarów prawa, aby móc na II moduł zaprosić ekspertów z poszczególnych dziedzin i dobrze dopasować zakres tego modułu do oczekiwań uczestników.

Zamknięciem I modułu szkoleń jest przygotowanie pracy domowej dla uczestników, np.

 1. Jak napisać pismo – elementy praktyczne, jak pisać i czytać pisma oraz akty prawne; elementy praktyczne (to może być na bazie pisma sformułowanego przez „urząd”, aby uczestnik podjął się napisania właściwie sformułowanego pisma, zgodnego z instrukcją kancelaryjną. Także aby zrozumiał, jak czytać pisma i akty prawne. Zadanie ma nauczyć również umiejętności zadawania pytań.
 2. Arkusz zapytań z tematyką otwartą, przykład lokalny i zbadanie możliwości konsultacji lub wykorzystania innych narzędzi. Praca powinna być na tyle wcześniej przesłana, aby w II module można było omówić opisane przykłady z udziałem odpowiednich ekspertów. Eksperci mogliby m.in. zweryfikować stan prawny w danej gminie. Zbiór przykładów byłby przydatny do zestawu dobrych praktyk, które byłyby efektem projektu; mogłyby też służyć wsparciem przy szkoleniach dla trenerów.
 3. Opracowanie propozycji zmian wybranych zapisów i/lub przeprowadzanie spotkania lokalnego w temacie zmian, itp.
 4. Przegląd wybranych zagadnień na poziomie lokalnym/ w danej gminie/ przy wykorzystaniu Internetu, np. program współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy jest regulamin konsultacji? jak funkcjonuje fundusz sołecki? czy jest inicjatywa lokalna lub budżet partycypacyjny? jakie są konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane przez gminę? w jaki sposób można wziąć w nich udział? jak mieć wpływ na lokalne polityki? identyfikacja problemów na podstawie przeglądu wybranych zagadnień dot. stanowienia prawa w gminie oraz zaproponowanie zmian i przygotowanie wystąpienia do gminy.

Oczekiwane rezultaty

Pierwszy moduł jest wprowadzeniem do dalszych szkoleń. Na tym etapie uczestnicy powinni:

 1. Znać ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktorów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa.
 2. Znać mechanizmy udziału w procesie stanowienia prawa na różnych szczeblach.
 3. Znać finansowe skutki stanowienia prawa.
 4. Znać ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktorów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa.
 5. Znać procedury stanowienia prawa
 6. Znać mapę systemu prawnego.
 7. Znać i potrafić stosować narzędzia stanowienia prawa.
 8. Znać proces lobbingu.
 9. Mieć poczucie sprawczości.
 10. Umieć korzystać z narzędzi i portali internetowych, np. umieć znaleźć obowiązujący akt prawny oraz projekty aktów prawnych dotyczących interesów organizacji.

Szkolenie dla trenerów organizacji wiejskich
I – II kwartał 2019r.

 

Celem zbudowania trwałego potencjału organizacji wiejskich do uczestniczenia w procesie stanowienia prawa, projekt przewiduje przeszkolenie 10 absolwentów szkolenia podstawowego, tak aby sami mogli prowadzić dalsze szkolenia po zakończeniu projektu.

 

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie

(a)  wyników testu sprawdzającego oraz

(b) już posiadanych umiejętności trenerskich (znaczna część organizacji wiejskich współpracujących z FAOW, w tym Lokalne Grupy Działania, których ponad 30 jest członkami FAOW, dysponuje już umiejętnościami  trenerskimi).

 

Program dwudniowego szkolenia obejmie pogłębienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa oraz dalsze doskonalenie umiejętności trenerskich. Szkolenie w formie intensywnych warsztatów będzie prowadzone przez moderatora o dużych umiejętnościach szkolenia trenerów oraz trzech ekspertów od poszczególnych tematów, w których organizacje wiejskie mogą uczestniczyć w stanowieniu prawa.

 

Absolwenci otrzymają certyfikaty po udziale w szkoleniu uzupełniającym jako osoba wspomagająca proces dydaktyczny.

 

Jednodniowe szkolenia praktyczne

I – II kwartał 2019

 

Jednodniowe szkolenie podnoszące umiejętności praktyczne, niezbędne dla skutecznego uczestnictwa organizacji wiejskich w procesie stanowienia prawa. Szkolenie będzie skupiać się przede wszystkim na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników i obejmie takie zagadnienia jak:

– skuteczne poszukiwanie informacji o planowanych aktach prawnych i ich zmianach (m.in. posługiwanie się narzędziami wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z portali informacyjnych itp.)

– komunikacja z członkami organizacji celem zebrania ich opinii i wypracowania wspólnego stanowiska (m.in. profesjonalne wykorzystanie narzędzi internetowych takich jak fora dyskusyjne, a także mediów społecznościowych)

– skuteczna współpraca z innymi organizacjami wiejskimi zainteresowanymi podobnym obszarem prawa (m.in. korzystanie z programów i narzędzi ułatwiających wymianę informacji i wspólne uczenie się).

 

Zawartość szkolenia będzie dostosowana do specyfiki organizacji wiejskich, uwzględniając m.in. zagrożenie wykluczeniem cyfrowym. Szkolenie będzie się odbywało w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu i będzie prowadzone przez 2 ekspertów.

 

Szkolenie zostanie zakończone wypracowaniem przez uczestników przykładowych własnych narzędzi.

 

Szkolenia specjalistyczne i webinaria 

I-II kwartał 2019

 

Oprócz szkoleń o charakterze ogólnym, adresowanych do wszystkich organizacji wiejskich, przewidziane są:

 

 1. szkolenia specjalistyczne, dostosowane do potrzeb organizacji.

 

Będą to jednodniowe szkolenia stacjonarne poświęcone tematom wymagającym specjalistycznej wiedzy, dla zainteresowanych organizacji wiejskich, na przykład: ustawodawstwo dotyczące sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych; ustawodawstwo dot. turystyki (w tym turystyki wiejskiej);tematy związane z gospodarką leśną, rybołówstwem itp.

 

Planuje się w sumie 16 takich szkoleń po 20 osób. Tematy szkoleń zostaną zidentyfikowane w trakcie pierwszego modułu szkoleń podstawowych, na podstawie wskazań uczestników: orientacyjnie zakłada się że uczestnicy zgłoszą 4 tematy, z których każdy zostanie zrealizowany średnio dla 4 grup (jest to wskaźnik średni, gdyż niektóre tematy mogą dotyczyć 6 grup, inne tylko dwóch).

 

Szkolenia będą realizowane w miejscowościach z dogodnym dojazdem dla uczestników w tym dla niepełnosprawnych, najczęściej w miastach wojewódzkich.

 

 1. webinaria na tematy o charakterze specjalistycznym wymienionym powyżej oraz jako uzupełnienie szkolenia stacjonarnego–rozszerzenie zagadnień, co do których uczestnicy mieli szczególnie dużo pytań. Strona będzie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.

 

Planuje się w sumie 5 webinariów, które poza jednorazową emisją będą dostępne na stronie www. Zakłada się iż w każdym tematycznym webinarium weźmie udział ok. 30 osób w wersji „on-line” oraz dodatkowo 30 osób po emisji w wersji dostępnej w Internecie.

do pobrania