Loga UE
Informacja Szkolenia Podstawowe – Moduł I – Prawo Na Wsi

Informacja Szkolenia Podstawowe – Moduł I

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.

W module pierwszym uczestnicy dowiadują się, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie. W module drugim szkoleń podstawowych pracując na konkretnych przykładach, przedstawiciele organizacji będą poszerzali swoją wiedzę w obszarach prawa najważniejszych dla ich organizacji i społeczności, w których działają.

Uczestnicy szkoleń podstawowych będą mieli możliwość udziału w kolejnych szkoleniach:

– praktycznych

– specjalistycznych

– webinariach

– szkoleniach dla trenerów.

Szkolenia mają charakter praktyczny. Poza niezbędną wiedzą teoretyczną uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności wystąpień publicznych, formułowania poglądów, poznają konkretne narzędzia pozwalające na udział w procesie stanowienia prawa. Projekt zakłada uczenie się przez doświadczenie.

 

Uczestnikiem szkoleń może być każdy, kto chce mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość, kto chce zmieniać prawo, kto działa w organizacji wiejskiej lub w organizacji wspierającej obszary wiejskie lub organizacji parasolowej. Dla utrzymania trwałości projektu zachęcamy do rejestracji 2 przedstawicieli każdej organizacji, która chce mieć wpływ na kształt prawa.

W module pierwszym szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze dla organizacji wiejskich obszary prawa oraz narzędzia pozwalające na aktywny udział w procesie stanowienia prawa. Tematyka modułu pierwszego jest bazą dla kolejnych szkoleń zaplanowanych w projekcie. Zagadnienia przedstawione w I module będą praktycznie sprawdzane w ramach pracy domowej oraz pogłębiane w module drugim.

Założenia warsztatu:

 • sposób prowadzenia warsztatu – dyskusja nad postawionymi przez grupę zagadnieniami,
 • uniwersalność wiedzy rozumiana jako możliwość zastosowania na poziomie lokalnym,
 • podniesienie motywacji uczestników do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności, zwiększenie poczucia wpływu na kształt lokalnej polityki/ lokalnego prawa,
 • nauka współdziałania na różnych szczeblach a nie konfrontacji,
 • ze względu na ograniczony czas trwania modułów, max. koncentracja i wykorzystanie czasu zajęć do ćwiczeń praktycznych – prezentacje merytoryczne bardzo konkretne tylko w zakresie wspierającym przebieg procesu szkolenia, praca na przykładach – dobre praktyki,
 • aktywne metody pracy – metoda warsztatowa, mapy mentalne, dobre praktyki, burza mózgów, grywalizacja, metaplan, symulacja posiedzenia komisji, grupy robocze, grupy na fb w okresie między spotkaniami, dyskusja moderowana.

Tematyka szkolenia:

 1. Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.
  1. Co to jest prawo?
  2. Źródła prawa w Polsce
  3. Kto jest podmiotem prawa?
  4. Kompetencje poszczególnych organów prawodawczych (ustawo- i uchwałodawczych), tj. Sejmu/ Senatu/ Rad wojewódzkich/ Rad gmin/ Rad powiatów – na co obywatel ma wpływ?
  5. Finansowe skutki tworzenia prawa – na poziomie gminy i na poziomie organizacji

 

 1. Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego
  1. inicjatywa ustawodawcza
  2. prace w Sejmie
  3. rola Senatu
  4. rola Prezydenta RP
  5. publikacja i wejście w życie ustawy

 

 1. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.
  1. KRAJOWE: konsultacje społeczne; organizacje parasolowe, rady (np. Rada DPP), zespoły robocze, praca w komisjach i podkomisjach, inicjatywa ustawodawcza, petycja, skarga, wniosek, wysłuchanie publiczne, lobbing, skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego
  2. LOKALNE I REGIONALNE: konsultacje społeczne (na różnych etapach podejmowania decyzji), konsultacje z NGO, radami DPP, budżet obywatelski, rady, komisje, zespoły robocze, inicjatywa uchwałodawcza, udział w posiedzeniach rad gmin i ich komisjach, petycja, skarga, wniosek skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego, debata o raporcie o stanie gminy, inicjatywa lokalna
  3. Narzędzia tradycyjne i online do wypracowania i uzgadniania stanowisk ankiety i ankiety on-line, grupy focusowe, grupy dyskusyjne, opinie eksperckie/ konsultanckie, mediacje, spotkania poszukujące, spotkania uzgodnieniowe, monitoring, platformy do konsultacji.

Ze względu na objęcie szkoleniami organizacji z całego kraju, w trakcie modułu I zbierane będą potrzeby uczestników w zakresie konkretnych obszarów prawa, aby móc na II moduł zaprosić ekspertów z poszczególnych dziedzin i dobrze dopasować zakres tego modułu do oczekiwań uczestników.

Zamknięciem I modułu szkoleń jest przygotowanie pracy domowej dla uczestników, np.

 1. Jak napisać pismo – elementy praktyczne, jak pisać i czytać pisma oraz akty prawne; elementy praktyczne (to może być na bazie pisma sformułowanego przez „urząd”, aby uczestnik podjął się napisania właściwie sformułowanego pisma, zgodnego z instrukcją kancelaryjną. Także aby zrozumiał, jak czytać pisma i akty prawne. Zadanie ma nauczyć również umiejętności zadawania pytań.
 2. Arkusz zapytań z tematyką otwartą, przykład lokalny i zbadanie możliwości konsultacji lub wykorzystania innych narzędzi. Praca powinna być na tyle wcześniej przesłana, aby w II module można było omówić opisane przykłady z udziałem odpowiednich ekspertów. Eksperci mogliby m.in. zweryfikować stan prawny w danej gminie. Zbiór przykładów byłby przydatny do zestawu dobrych praktyk, które byłyby efektem projektu; mogłyby też służyć wsparciem przy szkoleniach dla trenerów.
 3. Opracowanie propozycji zmian wybranych zapisów i/lub przeprowadzanie spotkania lokalnego w temacie zmian, itp.
 4. Przegląd wybranych zagadnień na poziomie lokalnym/ w danej gminie/ przy wykorzystaniu Internetu, np. program współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy jest regulamin konsultacji? jak funkcjonuje fundusz sołecki? czy jest inicjatywa lokalna lub budżet partycypacyjny? jakie są konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane przez gminę? w jaki sposób można wziąć w nich udział? jak mieć wpływ na lokalne polityki? identyfikacja problemów na podstawie przeglądu wybranych zagadnień dot. stanowienia prawa w gminie oraz zaproponowanie zmian i przygotowanie wystąpienia do gminy.

Oczekiwane rezultaty

Pierwszy moduł jest wprowadzeniem do dalszych szkoleń. Na tym etapie uczestnicy powinni:

 1. Znać ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktorów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa.
 2. Znać mechanizmy udziału w procesie stanowienia prawa na różnych szczeblach.
 3. Znać finansowe skutki stanowienia prawa.
 4. Znać ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktorów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa.
 5. Znać procedury stanowienia prawa
 6. Znać mapę systemu prawnego.
 7. Znać i potrafić stosować narzędzia stanowienia prawa.
 8. Znać proces lobbingu.
 9. Mieć poczucie sprawczości.
 10. Umieć korzystać z narzędzi i portali internetowych, np. umieć znaleźć obowiązujący akt prawny oraz projekty aktów prawnych dotyczących interesów organizacji.